Konsultimet e ekspertëve të Grupit Bërthamë të Shoqërisë Civile

Konsultimet e ekspertëve të Grupit Bërthamë të Shoqërisë Civile

Më 13 nëntor, u mbajt një takim me përfaqësues të shoqërisë civile, si pjesë e projektit “Korniza e Shoqërisë Civile për një S– një projekt 1-vjeçar ngatrategji Kombëtare për Ballafaqimin me të Kaluarën në Kosovë”  – a 1-year project by Iniciativa e Re Sociale (NSI) dhe Integra i cili do të bashkoj një grup të shoqërisë civile kosovare me përvojë në këtë fushë, për të zhvilluar së bashku një Korniz për Strategjinë Kombëtare për Ballafaqimin me të Kaluarën për Kosovë.

NSI dhe Integra formuan GBSHQ të përbërë nga përfaqësues të organizatave lokale të shoqërisë civile dhe akademisë me përvojë në temë, përfshirë. përfaqësimin e pakicave. Roli i tyre është të analizojnë bashkërisht pikat e forta dhe boshllëqet e iniciativave të mëparshme dhe aktuale të BmK në Kosovë dhe të identifikojnë parametrat për një Strategji Kombëtare specifike për kontekstin për BmK në Kosovë. Ata do të këshillojnë se cilat bashkësi duhet të përfshijnë në fokus grupet e qytetarëve dhe do të angazhohen për rishikimin e gjetjeve, avokimin e përbashkët dhe ngjarjen përmbyllëse.

Kjo kornizë e hartuar nga OSHC-të do të ishte hapi i parë drejt një Strategjie të plotë që do ta vinte Kosovën në një rrugë drejt pajtimit dhe normalizimit të marrëdhënieve midis komuniteteve. Dokumenti përfundimtar do të përdoret nga Grupi Themelor i Shoqërisë Civile për BmK për fushatën dhe avokimin publik për të gjeneruar mbështetje për një Strategji Kombëtare të plotë për Ballafaqimin me të Kaluarën në Kosovë që i përgjigjet nevojave të shoqërisë dhe do të përdoret për informim dhe avokim të publikut iniciativat me partitë politike në Kosovë dhe vendimmarrësit në nivelin qendror dhe ndërkombëtar.

* Projekti mbështetet nga Ambasada Amerikane.

Share:

Share: