adobe photoshop lightroom cc 2019 review free game pc fps free adobe muse cc 2015 free full version free download facebook windows phone free canon print windows 10

Fushat e punës

NSI kontribuon në normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës

Beograd – Pristina; Photo: EPA / Valdrin Xhemaj

NSI lehtëson shkëmbimin e hapur për dialogun dhe procesin e normalizimit të Brukselit midis vendimmarrësve nga shoqëria civile nga Kosova dhe Serbia. Për më tepër, NSI ofron analiza dhe rekomandime të pavarura të bazuara në prova për vendimmarrësit e përfshirë në proces.

Supozimet kryesore:

–  Ekziston një nevojë për nxitjen e një dialogu të rregullt të thelluar midis aktorëve të shoqërisë civile të angazhuar në normalizimin e marrëdhënieve nga të dy palët, në mënyrë që të jemi në gjendje të propozojmë përmirësime në dialogun e Udhës I midis zyrtarëve bazuar në një kuptim të thellë të dinamikat dhe ndjenjat politike nga të dy palët dhe NSI është i pozicionuar mirë për të lehtësuar një dialog të tillë.

–  NSI do të përfaqësojë dhe përfshijë përfaqësues të ndryshëm të komunitetit serb të Kosovës në dialogun ndërmjet aktorëve të shoqërisë civile nga anët e ndryshme, i cili do të shtojë zëra dhe perspektiva të rëndësishme në proces.

– NSI është e aftë të ofrojë analiza me cilësi të lartë duke përdorur provat e mbledhura përmes hulumtimeve cilësore dhe sasiore, dhe të prodhojë rekomandime për të cilat NSI është në gjendje të mbrojë me vendimmarrësit.

Për të parë projektet që ne jemi duke zbatuar ose kemi zbatuar në fushën e Normalizimit të marrëdhënieve / Dialogut, shihni Listën tonë të Referencës.

Trustbuilding and Dealing with the Past

New Social Initiative supports different approaches to Trustbuilding and Dealing with the Past initiatives among communities

NSI intents to achieve several outcomes in order to meet this goal: – NSI will be the channel of positive stories on inter-ethnic relations and reaching wider public by offering the innovative communication tools for visual and public affairs influencers (YouTubers, Instagramers, TikTokers, Journalists, Professionals and CSOs); – NSI will be the convener and facilitator for structured exchange of attitudes and opinions, thus supporting trust building and collaboration among CSOs speaking on behalf of different ethnic groups in Kosovo; – NSI will harvest and spread counter-narratives and positive stories, thus creating space for exchange and dialogue by partnering with media and digital outlets across Kosovo. Key Assumptions: –   New innovative solutions for trust building will resonate better with citizens, especially youth, and the positive frame of the inter-ethnic relations could disrupt diminish the strength and malign influence of the negative narratives they were socialized in;
Photo: Emerging Europej
–  “Pockets of Freedom” or forums, which remove the publicity constraints, will strengthen the bonds between CSOs from different communities, thus increasing the trust between them and allowing them to establish stronger coalitions on crucial societal topics, especially those related to the inclusion of the non-majority communities; –  Engaging different audiences with opposite narratives on the same topic will soften the rooted stereotypes about the “other” communities and address the grievances from the past, and will fertilize the ground for trust building. To see the projects we are implementing or have implemented in the area of DwP/trust-building, see our Reference List.

Citizen participation

NSI is working on increasing non-majority participation in decision making processes for the purpose of getting better services and making institutions more accountable

Source: NSI photo archive
NSI works to achieve this goal on both supply and demand side of the citizen participation: 1) on the demand side, the outcomes of our engagement are the benefits that citizens have by utilizing the mechanisms of citizens’ participation, and 2) the creation of low profile community spaces which will support resonant voices; 3) on the supply side, the outcomes of our activities will be established and improved participation mechanisms in the institutions (in mostly Kosovo Serb majority municipalities). Key Assumptions: –    The increased demand for the better services will boost the efficiency of the institutions and increase their accountability; –    Resonant voices are reluctant to speak out because of the non-pluralistic nature of the political arena of the Kosovo Serb community, but their participation in closed group discussions will encourage them to speak up in the future and preserve social capital required for any collective action; –   Kosovo Serb majority municipalities will be open for cooperation on non-controversial issues, and will accept the citizen participation mechanisms. To see the projects we are implementing or have implemented in the area of Citizen Participation, see our Reference List.

Loja e numrave: Zgjidhja e çështjes së zhdukurve 20 vite më vonë

Analiza Loja e numrave – Adresimi i personave të zhdukur 20 vjet më vonë ofron një pasqyrë të progresit të bërë në adresimin e çështjes së personave të zhdukur në Kosovë, mangësitë e bëra në adresimin e kësaj çështjeje në dy dekadat e fundit dhe sa përfshirja formale e kësaj teme në dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës mund të kontribuojnë në zgjidhjen e saj, me theks të veçantë në përvojat e familjarëve të zhdukur nga komuniteti serb në Kosovë. Analizën e realizoi Iniciativa e Re Sociale. 

Një mollë e re sherri: KOS-i në dialog për normalizim

Në analizën e opsioneve të politikave publike Një mollë e re e sherrit: KOS në dialogun për normalizim shqyrton mundësinë e përfshirjes së statusit të Kishës Ortodokse Serbe në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe pranueshmërinë e modeleve të ndryshme të pjesëmarrja e mundshme e përfaqësuesve të kishës në negociatat për komunitetin serb dhe shqiptarë të Kosovës. Analizën e realizoi Iniciativa e Re Sociale.

Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut në Kosovë në vitin 2021

Ky dokument përbën raportin e tretë vjetor të OSHC-ve mbi situatën e të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2021. Raporti është realizuar bashkërisht nga organizatat e shoqërisë civile (OSHC-të) që punojnë në një numër të gjerë fushash që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut. Qëllimi i këtij raporti është të shërbejë si mjet i pavarur për vlerësimin e gjendjes së përgjithshme të të drejtave të njeriut në Kosovë, duke e plotësuar kështu boshllëkun ekzistues në raportimin e përbashkët për të drejtat e njeriut në Kosovë në nivel vendor dhe ndërkombëtar, si dhe për ta shtuar bashkëpunimin dhe koordinimin mes OSHC-ve.

Në këtë raport kanë kontribuar 37 OSHC-të në vijim:

Activism Roots, Advancing Together (AT), Artpolis, Rrjeti i Gazetarisë Hulumtuese në Ballkan (BIRN), Balkan Sunowers Kosova (BSFK), Qendra e Berlinit për Ndërmjetësim të Integruar – QBNN, Qendra për Veprime Armative Sociale (QVAS), Qendra për Barazi dhe Liri (QBL), Programi i të Drejtave Civile në Kosovë (PDC/K), Platforma CiviKos, Lëvizja FOL, Forumi për Nisma Qytetare (FIQ), Qendra e Inovacionit të Graqanicës (QIG), Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), HANDIKOS, Qendra Juridike Humanitare në Kosovë (QJHK), Koalicioni i Organizatave Joqeveritare (OJQ) për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF), Koalicioni K10 me OJQ-në lidere Aksioni për Nëna dhe Fëmijë (ANF), Qendra Kosovare e Arsimit (QKA), Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës (QKRVT), Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK), Kosova Young Lawyers (KYL), Këshilli Rinor Kosovar (KRK), Nisma Lokale LINK, Medica Gjakova, Qendra Burimore për Persona të Zhdukur (QBPZH), Rrjeti i Organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptiane të Kosovës (RROGRAEK), Nisma e Re Sociale (NRS), OJQ AKTIV, OJQ THY, Roma Versitas Kosova (RVK), Syri i Vizionit, Terre des Hommes Kosovo (TDH), Zëri i romëve, ashkalive dhe egjiptianëve (VoRAE), Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS).

Raporti i Kolektivit të Kosovës – Promovimi i paqes shoqërore përmes dialogut ndëretnik në Kosovë

Në vitin 2021, Iniciativa e Re Sociale (NSI) dhe Grupi për Ndërtimin e Paqes, të mbështetur nga Trusti Ballkanik për Demokraci (BTD), e kanë bashkuar një grup njerëzish nga Kosova dhe Serbia në atë që është quajtur “Kolektivi i Kosovës” për t’i diskutuar perspektivat dhe sfidat për arritjen e paqes më të qëndrueshme në Kosovë. Aktivistë të shoqërisë civile, politikëbërës, ekspertë, studiues dhe gazetarë ishin të përfshirë në këto biseda. Për t’i zbuluar dhe kuptuar më thellë bllokadat strukturore dhe rrethanore që e dobësojnë potencialin për paqe të qëndrueshme shoqërore në Kosovë, Kolektivi Kosovës ka trajtuar grupe të ndryshme tematike në diskutimin e tyre, si: si ndikojnë zhvillimet politike në konsensusin ndëretnik ndërmjet serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës për çështjet si dialogu për normalizim, përfaqësimi politik dhe autoriteti qendror; zgjedhjet dhe pjesëmarrja demokratike; potenciali për qytetari shumetnike dhe aktive; çështjet e diskutueshme që lidhen me trashëgiminë kulturore dhe ngritjen e popullizmit dhe nacionalizmit.

Qëllimi i këtij raporti është ta ofrojë një përmbledhje të diskutimeve të Kolektivit të Kosovës të zhvilluara në pesë takimet e tyre gjatë vitit 2021. Diskutimet e Kolektivit të Kosovës u strukturuan si takime gjysmë formale, Chatham House, për ta lehtësuar një diskutim të hapur mbi temat që duket se i ndajnë serbët dhe shqiptarët në Kosovë. Ajo që i bën diskutimet e Kolektivit të Kosovës të jashtëzakonshme është se ato trajtuan çështje që konsiderohen të ndjeshme (p.sh. padia për gjenocid kundër Serbisë nga Kosova), por këto takime ishin të frymëzuara, të organizuara dhe të lehtësuara tërësisht në nivelin lokal, dhe në asnjë nga takimet nuk pati njeri nga jashtë (d.m.th. “dikë nga BE-ja”) për të ndihmuar në krijimin e një mjedisi të favorshëm për diskutim. Kjo tregon aktivitetin e fuqishëm të shoqërisë civile në Kosovë dhe potencialin e saj për ta luajtur një rol më konstruktiv dhe më mundësues në procesin e përgjithshëm të normalizimit të marrëdhënieve.

Raport: Gratë në tryezën e negociatave në Kosovë

Ky raport është pjesë e projektit të PSBE-së “Përfshirja e grave në tryezën e negociatave në Kosovë”, i cili është vazhdimësi e projektit të EUSR-së (2019-2020) “Gratë në Politikë. Vetëbesimi, ndikimi dhe lidershipi efektiv. Sigurimi i proceseve të dialogut politik gjithëpërfshirës dhe të përgjegjshëm ndaj gjinisë.”

Aktivitetet e projektit u krijuan për ta parë nga afër zbatimin e Rezolutës 1325 të KSKB-së në Kosovë, veçanërisht shtyllën e fokusuar në pjesëmarrjen e grave në nismat dhe negociatat për ndërtimin e paqes.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit ishte ta përmirësonte aftësinë e grupit të synuar të grave për t’iu qasur pozitave me përgjegjësi në negociata, si dhe për t’u angazhuar dhe avokuar për përfshirjen e grave në negociata të nivelit të lartë dhe në dialogë politikë, dhe për t’i mundësuar PSBE-së që ta vazhdojë dialogun mbi barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave me partnerët përkatës nga shoqëria civile lokale, shoqatat profesionale, institucionet e Kosovës dhe praninë e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë.

Kolektivi i Kosovës-ÇFARË PO NDODH ME QASJEN E RE TË KURTIT PËR INTEGRIMIN E SERBËVE TË KOSOVËS

Më 15 maj 2021, Iniciativa e Re Sociale (NSI) dhe Peacebuilding Group organizuan një diskutim me aktivistë të OSHC-ve shqiptare dhe serbe, studiues, gazetarë dhe akademikë në Ferizaj / Uroševac. Pas thirrjeve të Kryeministrit të sapo zgjedhur Albin Kurti për dialog të brendshëm [ndër-etnik], diskutimi u zhvillua rreth mundësive të ndryshme mbi integrimin e serbëve të Kosovës dhe perspektivat në të ardhmen.

Përfundimet që dolën si rezultat i këtij diskutimi, të përmbledhura nga Ardit Orana mund të shkarkohen këtu, përmbledhja është në dispozicion vetëm në gjuhën angleze

Organizatat e shoqërisë civile në komunitetin serb në Kosovë: Në mes të perceptimeve dhe prezantimeve

Ky botim u realizua në kuadër të projektit OPEN të implementuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) në bashkëpunim me organizatat Iniciativa e re shoqërore dhe Forumi për Zhvillim dhe Bashkëpunim Multietnik. Pikëpamjet e shprehura në këtë botim janë të autorëve të studimit dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërish pikëpamjet e KFOS.

Qëllimi i përgjithshëm i hulumtimit është të sigurojë të dhëna të matshme mbi rolin dhe kontributin e organizatave të shoqërisë civile në hapjen dhe demokracinë e komunitetit serb në Kosovë.

Numri i organizatave të shoqërisë civile në Kosovë vazhdon të rritet çdo vit, me një prani dominuese disi konstant në masë në Prishtinë, Mitrovicë dhe Prizren. Deri në vitin 2018, ministria kompetente ka regjistruar gjithsej 9,015 organizata joqeveritare vendase dhe 530 të huaja dhe ndërkombëtare. Prej tyre, 96% janë regjistruar si shoqata, ndërsa vetëm 4% janë regjistruar si fondacione. Sidoqoftë, duhet të merret parasysh se shumë shoqata, iniciativa qytetare, klube, grupe fetare veprojnë në mënyrë joformale, pa status ligjor dhe kapacitete financiare.

Partitë politike të serbeve të Kosovës në sistemin politik kosovar: Nga pluralizmi në monizëm

“Demokracia, hapja dhe perspektiva e komunitetit serb në Kosovë – Open” është një nismë e re e Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS), e filluar në vitin 2020. Open zbatohet në bashkëpunim me nëntë organizata të shoqërisë civile që veprojnë në komunitetin serb në Kosovë.

Qëllimi i përgjithshëm i nismës së re është të zhvillojë një hapësirë të hapur dhe dinamike për diskutim brenda komunitetit serb, në mes të komunitetit serb dhe komuniteteve të tjera, si dhe institucioneve në Kosovë.

Partitë politike dhe politika serbëve të Kosovës u zhvilluan në një mjedis kompleks socio-politik. Të nxënë midis një çekani dhe kudhre, varësisë politiko-ekonomike dhe besnikërisë së kërkuar nga Beogradi, si dhe presionit për të marrë pjesë në jetën politike të Kosovës, serbët e Kosovës, përkundër përpjekjeve të shumta, ishin përgjithësisht të kufizuar në artikulimin e politikave të tyre. Të ballafaquar me një deficit demografik, emigracion, mungesë të potencialit njerëzor, si dhe humbje të elitës intelektuale dhe akademike, ata ishin kryesisht (përveç në momente të rralla) të dënuar të jenë një instrument politik, por jo një akter i rëndësishëm politik.

E-Komunat: Një hap drejt pjesëmarrjes së plotë qytetare

Që nga themelimi i saj deri më sot, ekziston një trend në rritje në numrin e përdoruesve të platformave E-Komunat, si dhe në numrin e njerëzve që përdorin mekanizmat për pjesëmarrjen e qytetarëve.

– Duke përdorur E-Komunat, qytetarët morën përgjigje për 51 pyetje nga kryetarët e tyre;

– Përmes sistemit 48-orësh, gjithsej 54 kërkesa janë dërguar në komuna;

– Në periudhën e fundit, E-Komunat përdoren gjithashtu për konsultime publike në internet, dhe deri më tani janë kryer gjithsej 5;

– Duke njohur rritjen e interesit midis qytetarëve, NSI përktheu platformat në gjuhën shqipe.

NSI zhvilloi një pyetësor në internet për të mbledhur pikëpamjet e qytetarëve dhe për të marrë rekomandime për përmirësimin e E-Komunave.

Katallog organizata e shoqërisë civile: Vol 1 – OJQ-të në komunitetin Serb në Kosovë

Ky katalog është njëri prej hapave drejt prezantimit dhe përafrimit të organizatave të shoqërisë civile nga komuniteti serb ndaj vetë komunitetit, por edhe ndaj palëve të tjera të interesuara. Katalogu i ofron profilet e organizatave nga komuniteti serb, duke i përfshire edhe fushëveprimet e tyre, interesimet, sukseset më të mëdha, si dhe burimet konkrete për informim të mëtutjeshëm. Katalogu do të rishikohet një herë në vit, në mënyrë që të shtohen profilet e organizatave të reja, të përditësohen profilet e organizatave të prezantuara dhe për t’u arkivuar profilet e organizatave që nuk janë më aktive.

Vërejtje: Organizatat janë paraqitur sipas fushëveprimit / alfabetikisht, për shkak të përdorimit më të lehtë të katalogut. Renditja e paraqitjes së organizatave nuk implikon rëndësinë e tyre, madhësinë apo kohën e ekzistimit. Përmbajtja e secilit profil është përgjegjësi e vetme e organizatës së paraqitur në katalog.

Hapësirë e hapur dhe dinamike për diskutim, mes serbëve dhe midis serbëve dhe komuniteteve të tjera në Kosovë. Qëllimi i projektit të Fondacioni të Kosovës për Shoqëri të Hapur(KFOS) “Demokracia, Hapja dhe Perspektiva e Komunitetit Serb në Kosovë “- HAPUR, është ndikimi në një kuptim më të mirë dhe përmirësimi i pozitës së komunitetit serb. Pjesë e këtij projekti është katalogu i Organizatave të Shoqërisë Civile në Komunitetin Serb në Kosovë i cili ka për qëllim informimin më të mirë të qytetarëve për punën e organizatave të shoqërisë civile. Përmbajtja e secilit profil është përgjegjësi e vetme e organizatës së paraqitur në katalog dhe nuk përfaqëson pikëpamjet e KFOS-it ose Iniciatives së Re Sociale dhe Qendrës për Zhvillimin e Bashkëpunimit Shumë-etnik, të cilët kontribuan në katalog..

This site is registered on wpml.org as a development site.