Marko Milenković

Menaxheri i Programit

është aktivist i shoqërisë civile nga Leposaviçi. Marko ka studiuar në Fakultetin e Shkencave Teknike në Mitrovicë, si dhe në Shkollën Teknike në Leposaviç. Z. Milenkoviç ka një përvojë disa vjeçare në menaxhimin e projekteve, veçanërisht në temat e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes lokale, transparencën dhe përgjegjshmërinë e qeverive lokale.