E-Komunat: Një hap drejt pjesëmarrjes së plotë qytetare

Që nga themelimi i saj deri më sot, ekziston një trend në rritje në numrin e përdoruesve të platformave E-Komunat, si dhe në numrin e njerëzve që përdorin mekanizmat për pjesëmarrjen e qytetarëve.

– Duke përdorur E-Komunat, qytetarët morën përgjigje për 51 pyetje nga kryetarët e tyre;

– Përmes sistemit 48-orësh, gjithsej 54 kërkesa janë dërguar në komuna;

– Në periudhën e fundit, E-Komunat përdoren gjithashtu për konsultime publike në internet, dhe deri më tani janë kryer gjithsej 5;

– Duke njohur rritjen e interesit midis qytetarëve, NSI përktheu platformat në gjuhën shqipe.

NSI zhvilloi një pyetësor në internet për të mbledhur pikëpamjet e qytetarëve dhe për të marrë rekomandime për përmirësimin e E-Komunave.

Share: