Një premtim jetëshkurtër – pasojat e qeverisë dhe dialogu me Beogradin në mes të krizës COVID-19

Ky shkrim publikohet (Një premtim jetëshkurtër – pasojat e qeverisë dhe dialogu me Beogradin në mes të krizës COVID-19) me mbështetjen e European Endowment for Democracy (EED). Mirëpo, mendimet e shprehura në këtë shkrim jo domosdosshmërisht reflektojnë edhe ato të EED. Përgjegjësia për informatat dhe pikëpamjet e shprehura në këtë shkrim i përket vetëm autorit.

Share: