Izveštaj Civilnog Društva o Ljudskim Pravima na Kosovu u 2021.

Ovaj dokument predstavlja treći godišnji izveštaj OCD-a o stanju ljudskih prava na Kosovu za 2021. godinu. Izveštaj su zajedno izradile organizacije civilnog društva (OCD-e) koje rade u raznolikom broju oblasti relevantnim za ljudska prava. Ovaj izveštaj ima za cilj da posluži kao nezavisno sredstvo za procenu ukupne situacije ljudskih prava na Kosovu, popunjavajući tako postojeću prazninu u zajedničkom izveštavanju o ljudskim pravima na Kosovu na lokalnom i međunarodnom nivou, pored unapređenja saradnje i koordinacije između OCD.

Sledećih 37 OCD doprinelo je ovom izveštaju:

Activism Roots, Advancing Together (AT), Artpolis, Balkanska istraživačka mreža (BIRN), Balkan Sunfowers Kosova (BSFK), Berlinski centar za integrativnu medijaciju – CSSP, Centar za afrmativne društvene akcije (CASA), Centar za jednakost i slobodu (CEL), Program za građanska prava Kosovo (CRP/K), Platforma CiviKos, EcoZ, Pokret FOL, Forum građanskih inicijativa (FIQ), Grupa za pravne i političke studije (GLPS), HANDIKOS, Fond za humanitarno pravo Kosovo (HLCK), Koalicija nevladinih organizacija (NVO) za zaštitu dece (KOMF), Koalicija K10 sa vodećom NVO Akcija za majke i decu (AMC), Kosovski obrazovni centar (KEC), Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture (KRCT), Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS), Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF), Kosovski pravni institut (KLI), Mreža žena Kosova (MŽK), Kosovski mladi pravnici (KIL), Savet mladih Kosova (KIC), Lokalna inicijativa LINK, Medica Gjakova, Resursni centar za nestale osobe (MPRC), Mreža ženskih organizacija Roma, Aškalija i Egipćana Kosova (RROGRAEK), Nova društvena inicijativa (NSI), NVO AKTIV, NVO THI, Roma Versitas Kosovo (RVK), Syri i Vizionit, Terre des Hommes Kosovo (TDH), Glas Roma Aškalija i Egipćana (VoRAE) i Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS).

Share: