Političke partije kosovskih Srba u političkom sistemu Kosova: Od pluralizma do monizma

Ova publikacija je deo „Demokratija, otvorenost i perspektive srpske zajednice na Kosovu – Open” inicijative Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), započete tokom 2020. godine. Open je realizovan u saradnji sa devet organizacija civilnog društva koje rade u srpskoj zajednici na Kosovu.

Opšti cilj nove inicijative je razvijanje otvorenog i dinamičnog prostora za diskusiju unutar srpske, između srpske i ostalih zajednica, kao i institucija na Kosovu.

Političke partije i politika kosovskih Srba razvijale se u kompleksnom društveno-političkomokruženju. Uhvaćeni između čekića i nakovnja, političko-ekonomske zavisnosti i zahtevane lojalnosti od Beograda kao i pritisaka da učestvuju u kosovskom političkom životu, kosovski Srbi, uprkos brojnim pokušajima, uglavnom su bili ograničeni u artikulisanju svoje politike. Suočeni sa demografskim deficitom, iseljavanjem stanovništva, nedostatkom ljudskog potencijala, kao i gubitkom intelektualne i akademske elite, oni su uglavnom (osim u retkim trenucima) bili osuđeni da budu politički instrument, ne i značajan politički akter.

Share: