Izveštaj: Žene za pregovaračkim stolom na Kosovu

Ovaj izveštaj je deo projekta EUSR „Žena za pregovaračkim stolom na Kosovu“, koji je nastavak projekta EUSR (2019-2020) „Žene u politici. Samopouzdanje, uticaj i efektivno vođstvo. Obezbeđivanje rodno odgovornih i inkluzivnih procesa političkog dijaloga.”

Projektne aktivnosti su osmišljene da se tesno sagleda sprovođenje RSB UN 1325 na Kosovu, naročito stuba fokusiranog na učešće žena u inicijativama i pregovorima za izgradnju mira.

Opšti cilj projekta je poboljšanje sposobnosti ciljne grupe žena da pristupe odgovornim funkcijama u pregovorima, da se angažuju i zagovaraju za uključivanje žena u pregovorima i političkim dijalozima na visokom nivou, kao i da se omogući EUSR da održi dijalog o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena sa relevantnim partnerima iz lokalnog civilnog društva, profesionalnih udruženja, kosovskih institucija i predstavništava međunarodne zajednice na Kosovu.

Share: