Katalog organizacija civilnog društva: Vol 1 – OCD u srpskoj zajednici na Kosovu

Ovaj katalog je jedan od koraka ka predstavljanju i približavanju organizacija civilnog društva iz sprske zajednice samoj zajednici, ali i drugim zainteresovanim stranama. Katalog pruža profile organizacija iz srpske zajednice uključujući njihova polja delovanja, interesovanja, najveće uspehe, kontakte i resurse za dalje informisanje. Katalog će biti revidiran jednom godišnje, kako bi se dodali profili novih organizacija, ažurirali profili predstavljenih organizacija, i arhivirali profili organizacija koje više nisu aktivne.

Napomena: Organizacije su predstavljene po azbučnom redu radi lakše upotrebe kataloga. Raspored predstavljanja organizacija ne implicira njihovu važnost, veličinu, ili dužinu trajanja. Sadržaj profila isključiva je odgovornost organizacije koja se predstavlja u katalogu.

Otvoreni i dinamični prostor za diskusiju, unutar srpske i između srpske i ostalih zajednica na Kosovu, uticanje na bolje razumevanje i unapređenje pozicije srpske zajednice je cilj projekta Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS) „Demokratija, otvorenost i perspektiva srpske zajednice na Kosovu“ – OPEN. Deo ovog projekta je katalog Organizacija civilnog društva srpske zajednice na Kosovu koji je namenjem boljem informisanju građana o radu organizacija civilnog društva. Sadržaj profila svake organizacije je isključiva odgovornost organizacije koja se predstavlja u katalogu, i ne predstavlja stavove KFOS-a niti Nove društene inicijative i Centra za razvoj i multietničku saradnju čiji je katalog doprinos.

Share: