Dušan Milenković

Dušan Milenković është e Kryetar e Bordit të Drejtorëve në Organizatën Nisma e Re Sociale.Dušan Lj Milenković ka përvojë dhjetë vjeçare të punës në agjencione ndërkombëtare për zhvillimin e politikave sikurse që janë Instituti Nacional Demokratik dhe Fondacionit Westminster për Demokraci, dhe menaxhimin e programeve të cilat janë të orientuar në punën me akterët politikë në Serbi dhe Regjionin e Ballkanit Perëndimor. Është i familjarizuar me bashkësin e donatorëve dhe sektorin civil në Regjion, anëtar aktiv i të cilit është që nga viti 2007. Është i inetersuar në problemet e thella të sistemeve politike, veçanërisht në vendet e regjionit, ndërsa në kohën e fundit edhe me zbatimin e çasjes biheviorale në politikë dhe ekonomi. Posedon liçencën britaneze për menaxhimin e projekteve në sektorin zhvillimor (PMD PRO). Merret me shkrime.