Fushat e punës

NSI kontribuon në normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës

Beograd – Pristina; Photo: EPA / Valdrin Xhemaj

NSI lehtëson shkëmbimin e hapur për dialogun dhe procesin e normalizimit të Brukselit midis vendimmarrësve nga shoqëria civile nga Kosova dhe Serbia. Për më tepër, NSI ofron analiza dhe rekomandime të pavarura të bazuara në prova për vendimmarrësit e përfshirë në proces.

Supozimet kryesore:

–  Ekziston një nevojë për nxitjen e një dialogu të rregullt të thelluar midis aktorëve të shoqërisë civile të angazhuar në normalizimin e marrëdhënieve nga të dy palët, në mënyrë që të jemi në gjendje të propozojmë përmirësime në dialogun e Udhës I midis zyrtarëve bazuar në një kuptim të thellë të dinamikat dhe ndjenjat politike nga të dy palët dhe NSI është i pozicionuar mirë për të lehtësuar një dialog të tillë.

–  NSI do të përfaqësojë dhe përfshijë përfaqësues të ndryshëm të komunitetit serb të Kosovës në dialogun ndërmjet aktorëve të shoqërisë civile nga anët e ndryshme, i cili do të shtojë zëra dhe perspektiva të rëndësishme në proces.

– NSI është e aftë të ofrojë analiza me cilësi të lartë duke përdorur provat e mbledhura përmes hulumtimeve cilësore dhe sasiore, dhe të prodhojë rekomandime për të cilat NSI është në gjendje të mbrojë me vendimmarrësit.

Për të parë projektet që ne jemi duke zbatuar ose kemi zbatuar në fushën e Normalizimit të marrëdhënieve / Dialogut, shihni Listën tonë të Referencës.

Trustbuilding and Dealing with the Past

New Social Initiative supports different approaches to Trustbuilding and Dealing with the Past initiatives among communities

NSI intents to achieve several outcomes in order to meet this goal: – NSI will be the channel of positive stories on inter-ethnic relations and reaching wider public by offering the innovative communication tools for visual and public affairs influencers (YouTubers, Instagramers, TikTokers, Journalists, Professionals and CSOs); – NSI will be the convener and facilitator for structured exchange of attitudes and opinions, thus supporting trust building and collaboration among CSOs speaking on behalf of different ethnic groups in Kosovo; – NSI will harvest and spread counter-narratives and positive stories, thus creating space for exchange and dialogue by partnering with media and digital outlets across Kosovo. Key Assumptions: –   New innovative solutions for trust building will resonate better with citizens, especially youth, and the positive frame of the inter-ethnic relations could disrupt diminish the strength and malign influence of the negative narratives they were socialized in;
Photo: Emerging Europej
–  “Pockets of Freedom” or forums, which remove the publicity constraints, will strengthen the bonds between CSOs from different communities, thus increasing the trust between them and allowing them to establish stronger coalitions on crucial societal topics, especially those related to the inclusion of the non-majority communities; –  Engaging different audiences with opposite narratives on the same topic will soften the rooted stereotypes about the “other” communities and address the grievances from the past, and will fertilize the ground for trust building. To see the projects we are implementing or have implemented in the area of DwP/trust-building, see our Reference List.

Citizen participation

NSI is working on increasing non-majority participation in decision making processes for the purpose of getting better services and making institutions more accountable

Source: NSI photo archive
NSI works to achieve this goal on both supply and demand side of the citizen participation: 1) on the demand side, the outcomes of our engagement are the benefits that citizens have by utilizing the mechanisms of citizens’ participation, and 2) the creation of low profile community spaces which will support resonant voices; 3) on the supply side, the outcomes of our activities will be established and improved participation mechanisms in the institutions (in mostly Kosovo Serb majority municipalities). Key Assumptions: –    The increased demand for the better services will boost the efficiency of the institutions and increase their accountability; –    Resonant voices are reluctant to speak out because of the non-pluralistic nature of the political arena of the Kosovo Serb community, but their participation in closed group discussions will encourage them to speak up in the future and preserve social capital required for any collective action; –   Kosovo Serb majority municipalities will be open for cooperation on non-controversial issues, and will accept the citizen participation mechanisms. To see the projects we are implementing or have implemented in the area of Citizen Participation, see our Reference List.

No posts were found.

This site is registered on wpml.org as a development site.