KFOS Open

„Demokratija, otvorenost i perspektive srpske zajednice na Kosovu – Open” je nova inicijativa Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), započeta tokom 2020. godine. Open se realizuje u saradnji sa devet…

Vidi više
Odgovorno društvo-transparentne opštine!

Projekat je bio usmeren na istraživanje zakonskih odredbi, mandata, rezultata, izveštaja i nadležnosti lokalnih samouprava i mehanizama transparentnosti i odgovornosti na lokalnom nivou, kako bi se detaljno i na razumljiv…

Vidi više
Lokalni glasovi za održivi dijalog

Kroz ovu inicijativu, NSI ima za cilj da ojača svoj unutrašnji kapacitet i dosege kako bi promovisao efikasniju ulogu prodemokratskih organizacija civilnog društva širom Kosova jačanjem inkluzivnosti kosovskog društva i…

Vidi više
Okvir civilnog društva za nacionalnu strategiju suočavanja s prošlošću na Kosovu

Cilj projekta bio je da se sačini okvir civilnog društva za Nacionalnu strategiju za suočavanje sa prošlošću na Kosovu, koji uključuje i doprinos građana kako bi se odgovorilo na stvarne…

Vidi više
Izgradnja kapaciteta za bolju zajednicu – Podrška uspostavljanju foruma zajednica u opštini Zvečan i opštini Srbica

Opšti cilj projekta je povećati transparentnost i odgovornost lokalne amouprave kroz učešće građana na forumima zajednica u opštinama Zvečan i Srbica. Rezultat 1: Osnovano je osamnaest foruma (saveta) zajednica i…

Vidi više
Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu

Opšti cilj projekta je izgradnja višenamenskog virtuelnog prostora koji bi omogućio da se nastave rasprave o rešenjima za izgradnju poverenja. Platforma takođe predstavlja sledeći korak u procesu „lokalizacije“ izgradnje poverenja,…

Vidi više
Učestvujmo zajedno!

Opšti cilj projekta je da doprinese naporima da se podstakne inkluzivni razvoj i dobro upravljanje u opštini Zvečan, povećavajući učešće građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Trajanje projekta:…

Vidi više
Unapređenje uloge OCD, mladih žena i muškaraca budućih lidera u donošenju odluka i javnom životu

Svrha projekta je da doprinese jačanju demokratskih potencijala na nivou lokalne uprave, kao i razvoju i demonstraciji inovativnih pristupa koji podstiču učešće građana i javni angažman u procesima donošenja odluka…

Vidi više
Mitrovica model Ujedinjenih nacija

Glavni cilj MMUN-a bio je upoznavanje srednjoškolaca sa mehanizmima međunarodne saradnje i osnovnim diplomatskim pristupima, poput pregovora, mirnim rešenjima sukoba, izgradnjom konsenzusa, kao i razumevanje važnosti uloge UN-a u savremenom…

Vidi više
  • 1
  • 2