Poziv za iskazivanje interesovanja

Udruženjima koja okupljaju žrtve rata za učešće u projektu “Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, Transformacija narativa”

Ovaj poziv upućen je grupama koje okupljaju žrtve rata, organizacijama i udruženjima (npr. udruženjima porodica nestalih osoba, porodica registrovanih žrtava, žrtava torture, seksualnog nasilja i rodo-zasnovanog nasilja, bivših političkih zatvorenika, interno raseljenih lica i drugih kategorije žrtava) koje to žele, da izraze interesovanje za učešće i saradnju na projektu “Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, Transformacija narativa” (Strengthening Inclusive Victims Voices – SIVV). Ovaj projekat je rezultat zajedničke inicijative PAX-a, Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu (International Centre for Transitional Justice – ICTJ), Integra-e, Nove društvene inicijative (New Social Initiative -NSI), Građanskih inicijativa (GI), i Mirovne akcije (MA) koju podržava Evropska unija.

O projektu

SIVV projekat je zamišljen tako da podrži inicijative koje dolaze od i koje su osmislile žrtve i koje se mogu suprotstaviti široko rasprostranjenoj tendenciji poricanja ratnih zločina, falsifikovanja istorije i etno-nacionalističkoj politici koja prevladava u većini zemalja Zapadnog Balkana tako što će, između ostalog, raditi i na izgradnji organizacionih kapaciteta organizacija i grupa koje okupljaju žrtve. U kontekstu Zapadnog Balkana koji je izuzetno polarizovan, većina grupa koje okupljaju žrtve nisu bile u stanju da dokumentuju ili podele svoja iskustva, saznaju istinu o zločinima ili dobiju obeštećenje. Oni su ostali na marginama gde se njihov glas nije čuo dovoljno. Istovremeno se suočavaju sa institucionalnim i društvenim preprekama, kao što je njihovo zanemarivanje u toku suđenja, slaba podrška institucija, uključujući finansijske i materijalne reparacije, nedovoljna podrška donatora i nedostatak empatije u društvu koje bira da ne vidi žrtve i njihove probleme.

Zbog svih ovih izazova, ovaj projekat nastoji da, jačanjem kapaciteta udruženja koja okupljaju žrtve rata, kako na analitičkom, tako i na organizacionom nivou, preoblikuje deo civilnog sektora koji se bavi tranzicionom pravdom tako da upravo udruženja žrtava dobiju vodeću ulogu u procesima koji se tiču suočavanja s prošlošću i izgradnje mira.

Glavni cilj

Projekat ima za cilj da podrži dobro osmišljene inicijative organizacija koje okupljaju žrtve rata, a koje su u vezi sa tranzicionom pravdom. Na taj način se nadamo da pokrenemo nacionalne i regionalne inicijative u vezi sa suočavanjem sa prošlošću koje objedinjuju potrebe i zahteve žrtava i drugih grupa pogođenih sukobom i istovremeno se suprotstavljaju mržnji i nacionalističkom diskursu.

Period sprovođenja aktivnosti

Od septembra 2021. do avgusta 2023.

Faze učešća u projektu

Organizacije koje okupljaju žrtve rata a koje žele da budu deo ovog programa treba da aktivno učestvuju u sledećim aktivnostima:

– Namenski program obuke za grupe žrtava – Kroz posebno prilagođen program obuke povećaće se kapaciteti grupa koje okupljaju žrtve i druge pogođene sukobom kako bi se zadovoljile neke od njihovih potrebe i ojačao njihov glas. Obuka će obuhvatiti izgradnju organizacionih kapaciteta ali i bliže upoznavanje sa tematikom tranzicione pravde radi razumevanja njene šire perspektive i vodećih principa (u pogledu dostojanstva, prava, inkluzivnosti itd.). Ova aktivnost će imati 5 modula:

 1. Suočavanje sa prošlošću i tranziciona pravda
 2. Zagovaranje
 3. Memorijalizacija i dokumentacija
 4. Razvoj projektnih predloga, prikupljanje sredstava i implementacija
 5. Organizacioni kapaciteti; upravljanje i finansije

– Nacionalni i regionalni sastanci sa grupama žrtava o principima TP – Nacionalni sastanci na temu koncepata, mehanizama i principa TP će se organizovati zasebno na Kosovu, u Srbiji i u Severnoj Makedoniji. Na osnovu tih sastanaka biće definisani principi tranzicione pravde koji su posebno važni za lokalni kontekst, a na osnovu kojih će biti osmišljene i sve buduće aktivnosti, a najpre dijalozi sa lokalnim zajednicama i aktivnosti zagovaranja.

Regionalni, zajednički sastanci će biti organizovani sa ciljem da se podstakne razmena i izgrade mostovi između različitih grupa žrtava, ali i mladih sa Kosova, iz Srbije i iz Severne Makedonije. Na regionalnim sastancima će se takođe definisati principi koji će biti objavljeni i na koje će se organizacije pozivati tokom sprovođenja aktivnosti na terenu i tokom zagovaranja izmena praktičnih politika prema lokalnim i nacionalnim vlastima, ali i prema EU.

– Šema grantova za organizacije koje okupljaju žrtve – Organizacije čije je osoblje učestvovalo u namenskim treninzima imaće priliku da se prijave za grantove kroz našu šemu grantova. Ova direktna finansijska podrška ima za cilj da omogući dobitnicima da osmisle i sprovedu svoje aktivnosti u vezi sa unapređenjem tranzicione pravde uz podršku Integra-e i NSI. Tipovi aktivnosti koje se mogu finansirati kroz ove grantove uključuju:

 • Dokumentovanje događaja u vidu neformalnih inicijativa za traženje istine i zabeležavanja usmene istorije radi ostavljanja istorijskih zapisa o određenom regionu/ periodu/ događaju/ grupi
 • Projekti usmereni na očuvanje sećanja
 • Razgovori sa širom zajednicom i aktivnosti usmerene na dijalog
 • Istraživački projekti manjeg obima
 • Participativno akciono istraživanje (PAR), u kojem grupe žrtava ili mladi sprovode svoja istraživanja uz podršku partnera na projektu
 • Dokumentovanje, uključujući i putem PAR, društvenih i ekonomskih uticaja koji je nestanak muža/oca imao na žene, kao i specifičnih izazova sa kojima se one suočavaju u potrazi za istinom (na primer, seksualno uznemiravanje od strane nosioca vlasti)
 • Zagovaranje usmereno na lokalne i nacionalne vlasti za sprovođenje praktičnih politika koje doprinose otkrivanju istine, obeštećenju i zadovoljenje pravde
 • Edukativni projekti
 • Projekti koji uključuju mlade/ nove generacije (npr. prenošenje usmene istorije, očuvanje sećanja)
 • Studijske posete
 • Ulične akcije/ komemoracije
 • Medijske i umetničke produkcije, uključujući inovativne digitalne produkcije
 • Podizanje organizacije/registracija, uključujući osnovne obuke

– Aktivnosti usmerene na lokalni dijalog – Integra i NSI će organizovati aktivnosti za grupe koje okupljaju žrtve i omladinske grupe iz različitih zajednica, uključujući lokalne vlasti i verske vođe, s ciljem vođenja inkluzivnog dijaloga o tranzicionoj pravdi i suočavanju s prošlošću. Nadamo se da ćemo stvoriti siguran prostor za deljenje priča i postići šire razumevanje potreba žrtava na lokalnom nivou.

Kriterijum za prijavu

– Da ste registrovana lokalna nevladina i neprofitna organizacija

– Da ste aktivna organizacija ili udruženje

– Da predstavljate bar jednu od kategorija žrtava rata ili drugih grupa koje trpe posledice rata

Potrebna dokumenta:

– Pismo o iskazivanju interesovanja za učešće u projektu koje treba da sadrži opis organizacije, njenu misiju, ciljeve, godinu formiranja, opis grupe ili grupa koju organizacija predstavlja, motivaciju za učešće u projektu i kontakt informacije. Pismo treba da ima najviše 3 strane i ukoliko ga ispunjavate na srpskom jeziku, potrebno ga je poslati na office@newsocialinitiative.org.

– Rok za dostavu Pisma o iskazivanju interesovanja je 12. septembar.

 

Shares