KFOS Open

"Demokracia, Hapja dhe Perspektivat e Komunitetit Serb në Kosovë - E Hapur" është një iniciativë e re e Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS), iniciuar në vitin 2020.…

Shiko me shume
Qytetarë të përgjegjshëm – komuna transparente

Projekti kishte për qëllim hulumtimin e dispozitave ligjore, mandateve, rezultateve, raporteve dhe kompetencave të qeverive lokale dhe mekanizmave të transparencës dhe llogaridhënies në nivelin lokal, në mënyrë që të paraqiten…

Shiko me shume
Zërat Lokalë për Dialog të Qëndrueshëm

Përmes kësaj iniciative, NSI synon të forcojë kapacitetin e saj të brendshëm dhe shtrirjen në mënyrë që të promovojë rolin në rritje dhe më efektiv të organizatave pro-demokratike të shoqërisë…

Shiko me shume
Korniza e Shoqërisë Civile për Strategjinë Kombëtare për Ballafaqimin me të Kaluarën në Kosovë

Qëllimi i projektit është të realizojë një kornizë të drejtuar nga shoqëria civile për një Strategji Kombëtare për Ballafaqimin me të Kaluarën në Kosovë, e hartuar me kontributin e qytetarëve…

Shiko me shume
Ndërtimi i kapaciteteve për një komunitet më të mirë – Mbështetja e themelimit të forumeve të komunitetit në Komunën e Zveçanit dhe Komunën e Skenderajt

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të rrisë transparencën, përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien e qeverisjes lokale përmes pjesëmarrjes së qytetarëve në Forumet e Komunitetit në komunat e Zvečan/Zveqan dhe Skenderaj/Srbica. Rezultati…

Shiko me shume
Platforma e Ndërtimit të Mirëbesimit në Kosovë

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të ndërtojmë një hapësirë virtuale me shumë qëllime që do të lejonte që diskutimet mbi zgjidhjet për ndërtimin e besimit të vazhdojnë. Platforma gjithashtu…

Shiko me shume
Le të marrim pjesë së bashku!

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në përpjekjet për të inkurajuar zhvillimin gjithëpërfshirës dhe qeverisjen e mirë në komunën e Zveçanit, duke rritur pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset…

Shiko me shume
Avancimi i rolit të OSHC-ve, grave dhe burrave të rinj udhëheqës të ardhshëm në vendimmarrjen dhe jetën publike

Qëllimi i projektit është të kontribuojë në forcimin e potencialeve demokratike në nivelin e qeverisjes lokale, si dhe zhvillimin dhe demonstrimin e qasjeve inovative që nxisin pjesëmarrjen e qytetarëve dhe…

Shiko me shume
Modeli i Kombeve të Bashkuara në Mitrovicë

Qëllimi kryesor i MMUN ishte të familjarizonte nxënësit e shkollave të mesme me mekanizmat e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe qasjet themelore diplomatike, të tilla si negociatat, zgjidhjet paqësore të konfliktit, ndërtimin…

Shiko me shume
  • 1
  • 2